wtorek, 13 lipca 2010

Szkolenie, warsztat czy trening medialny

Pojęcia "szkolenie medialne", "warsztat medialny" i "trening medialny" nie mogą być używane zamiennie.

Szkolenie jest procesem, w którym opisuje się sytuację zastaną i zmianę jaką planuje się wprowadzić w określonym czasie.

Zmianę wprowadza się poprzez przyswojenie nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności, podniesienie asertywności oraz zmianę postrzegania siebie i swojej roli w miejscu pracy.

Skoro szkolenie jest procesem, to najważniejsze jest:

1. nie to, co chcesz osiągnąć, ale JAK to zrobić,

2. nie to z kim chcesz rozmawiać, ale JAK dotrzeć do tej osoby,

3. nie to jak dobry chcesz być, ale JAK możesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

Szkolenie obejmuje cztery etapy:

1. Ustalenie dokładnych i mierzalnych celów edukacyjnych związanych z tym, co uczestnik szkolenia powinien umieć ZROBIĆ po jego zakończeniu. Program szkolenia tworzony jest przez identyfikację i analizę zawodowych i osobistych potrzeb uczestników.

2. Dobór form, metod i mediów zapewniających optymalną równowagę ilości, jakości, czasu i kosztów wobec przyjętych celów. Pod uwagę bierze się też indywidualne style uczenia się uczestników (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, typy mieszane).

3. Realizacja pakietu szkoleniowego. Na tym etapie najwyraźniej widać różnice pomiędzy warsztatem, treningiem, prezentacją, instruktażem, wykładem, dyskusją i samokształceniem.

4. Ocena efektywności szkolenia. Analiza na trzech poziomach: 1. Wewnętrzna ocena przez organizatora szkolenia. Czy realizacja programu dała zamierzone rezultaty? (na przykład, test sprawdzający wiedzę i umiejętności), 2. Zewnętrzna ocena przez uczestników. Czy szkolenie było dopasowane do potrzeb i zrealizowane zgodnie z planem? (na przykład, ankieta satysfakcji ze szkolenia), 3. Ocena efektywności przez Dział Szkoleń. Czy szkolenie przyniosło zaplanowane zmiany w funkcjonowaniu działu/organizacji? (na przykład, ankieta według metody Donalda L. Kirkpatricka)

Specyfika, forma i cele

Szkolenia, warsztaty i treningi medialne różnią się specyfiką, formą i celami.

I. Szkolenie

Szkolenia medialne koncentrują się na sprawach dotyczących zdolności komunikacji. Przeprowadza się je, aby pomóc pracownikom podnieść swoje kwalifikacje w takich dziedzinach jak prezentacje, wystąpienia publiczne, pisanie informacji prasowych i artykułów, prowadzenie konsultacji społecznych, udzielanie wywiadów, udział w debatach, komunikacja ryzyka i komunikacja kryzysowa.

Szkolenia są podstawą do zmiany indywidualnej oraz poprawienia efektywności w pracy. Warsztaty koncentrują się na zespołowej zmianie i efektywności organizacji jako struktury i kapitału kompetencyjnego.

II. Warsztat

Warsztaty mają zwykle dwa komponenty: teoretyczny (prezentacja treści) i praktyczny (na przykład praca nad projektem kampanii PR, pisanie informacji i komunikatów prasowych).

Ideą warsztatu jest wymiana doświadczeń, pomysłów jak lepiej pracować poprzez dyskusję, gry, wspólne rozwiązywanie problemów i symulacje pozwalające lepiej zrozumieć swoje zachowanie i wyniki w zespole.

Zmiana jaką wprowadza warsztat skupia się na czynnikach wspierających bądź blokujących gotowość i możliwość wykonania zadania. Na przykład, warsztat dotyczący organizacji konferencji prasowych zawiera praktyczne informacje oraz opisuje błędy i przeszkody jakie można napotkać w trakcie przygotowania i prowadzenia konferencji.

III. Trening

Sportowa definicja treningu według encyklopedii brzmi: "Trening (ang.) zaprawa, doskonalenie wszelkich funkcji organizmu przez systematyczne, planowane ćwiczenia wymagające coraz większego wysiłku fizycznego i prowadzące do najwyższej sprawności (zwłaszcza pod względem siły, zręczności, szybkości i wytrzymałości ) tzn. wykonywanie wydajnej pracy przy najmniejszym zużyciu energii."

Trening nie jest uczeniem się czegoś, ale doskonaleniem posiadanych umiejętności i wrodzonych talentów. W treningu medialnym może wziąć udział osoba, która wcześniej uczestniczyła w szkoleniu i czuje potrzebę poprawy konkretnej sprawności.

Treningi sportowe – indywidualne i zespołowe – odbywają się regularnie. Ćwiczenia są wykonywane w seriach z większą lub mniejszą intensywnością. Wyniki sprawdza się na zawodach.

Treningi medialne są mniej systematyczne i bardziej urozmaicone, a ich efekty widać w mediach. Wyniki sportowe są łatwo mierzalne. Rezultaty treningów medialnych są mniej obiektywne, choć publiczność bywa liczebnie porównywalna z popularnymi dyscyplinami sportowymi.

Konkluzja

Szkolenie to proces nauczania poprzez dostarczanie wiedzy, kształcenie umiejętności i kompetencji. Warsztat to metoda szkolenia. Trening to metoda doskonalenia konkretnej sprawności poprzez jej systematyczne powtarzanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *